Bildiri Yazım Kuralları

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

TAM METİN BİLDİRİ YAZIMI

 1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
  Kâğıt Boyutu A4 Dikey
  Üst Kenar Boşluk 2,5 cm
  Alt Kenar Boşluk 2,5 cm
  Sol Kenar Boşluk 3 cm
  Sağ Kenar Boşluk 2,5 cm
  Yazı Tipi Times News Roman
  Yazı Tipi Stili Normal
  Boyutu (normal metin) 11
  Boyutu (dipnot metni) 9
  Paragraf Aralığı Önce 6 nk, sonra 0 nk
  Satır Aralığı Bir buçuk (1,5)
 2. Yazının başlığı 14 punto, koyu, ortalanmış şekilde olmalıdır. Aynı düzende yazının İngilizce başlığı Türkçe başlığın altına yazılmalıdır.

 3. İngilizce başlıktan sonra Times New Roman, 10 punto, ortaya hizalı olarak yazarın adı verilmeli, adın peşine ilave edilecek dipnota Times New Roman, 9 punto olarak “Unvan, Üniversite adı, Fakülte adı, Şehir-Ülke, e-posta:” yazılmalıdır.

 4. Bildirinin 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özetleri bulunmalıdır. Özetlerden sonra 3-5 anahtar sözcük bulunmalıdır.

 5. Türkçe ve İngilizce özetler Times New Roman, 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.

 6. Yazıda bölüm başlıkları varsa, 12 punto, koyu, tamamı büyük ve ortalanmış olmalıdır.

 7. Yazıda bulunan alt başlıklar 11 punto, koyu, ilk harfler büyük ve sola yaslanmış olmalıdır.

 8. Kaynaklara yapılan göndermeler metin içi gönderme olmalı, isimle yıl arasına virgül konmalı, birden fazla kaynak varsa arasında noktalı virgül kullanılmalıdır (Arıkan, 2003, s. 107; Atay, 1998, s. 35; Şenli, 2006, s. 56).

 9. Dipnot kullanılmışsa, Times New Roman, 9 punto olmalıdır.

 10. Kaynaklar 9 punto ve tek aralıklı olarak yazar soyadlarına göre sıraya konularak yazılmalı, APA 5 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Türkçe kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘ve’ yazılmalıdır. Yabancı kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘, &’ yazılmalıdır.

KAYNAKÇA ÖRNEĞİ

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovation (5th ed.). New York: Free Press.1

Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.2

Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lonchhead, M., Craig, K., Peterson, R., et.al. (1967). Nerve cells and insect behaviour. Cambridge,  MA: Harvard University Press. 3

De Vaney, A., Stephan, G., & Ma, Y. (Eds.). (2000). Technology and resistance. New York: Peter Lang. 4

Experimental psychology. (1938). New York: Holt. 5

McIsaac, S., Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (2000). Computer links to the west: Experiences from Turkey. In A. de Vaney, S. Gance, & Y. Ma (Eds.), Technology and resistance (pp. 153–165). New York: Peter Lang Publishing. 6

Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam kalite. Ankara: Türk Standartlar Enstitüsü.7

Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8. 8

Aydın, C. (1999, 13 Ocak). Bilgisayarlar ve iletişim. Radikal, s. 4.9

Meydan Larousse. (1998). Bilgi dünyasına yolculuk (2. basım, cilt 15, s. 413-418). Ankara: 3B Yayıncılık. 10

Draude, B., & Brace, S. (1998). Assessing the impact of technology on teaching and learning: Student perspectives. (HS Report. No. 81). Washington, DC: U.S. Department of Education.11

Tüzün, H. (2004). Motivating learners in educational computer games. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, Bloomington, IN.12

Yazar Soyadı, A. B., Yazar Soyadı, C. D. ve Yazar Soyadı, E. F. (2000, 7 Mart). Makale ismi. Dergi ya da yayın ismi, Varsa sayı no, Varsa sayfa no. [Çevrim-içi: http://www.aaaaaaaa.com], Erişim tarihi: 01.01.2012. 13

Yazar Soyadı, A. B. (Web sayfasının yayımlandığı ya da düzenlendiği tarih). Başlık. [Çevrim-içi: http://www.aaaaaaaa.com], Erişim tarihi: 01.01.2012.14

Author’s LastName, A. B. (Date the Web page was published or updated). Title. [Available online at: http://www.aaaaaaaa.com], Retrieved on October 29, 2012.15

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, 89, 1372- 137516

McDonald, J. T. (2002, Ocak). Using problem based learning a in science methods course. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for the Education of Teachers in Science, Charlotte, USA.17

Mead, J. V. (1992). Looking at old photographs: Investigating the teacher tales that novice teachers bring with them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED346082) 18

Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. Retrieved October 23, 2000, from PsycARTICLES database. 19

Fournier, M., de Ridder, D., & Bensing, J. (1999). Optimism and adaptation to multiple sclerosis: What does optimism mean? Journal of Behavioral Medicine, 22, 303-326. Abstract retrieved October 23, 2000, from PsycINFO database. 20

 1. Elektronik referanslarla ilgili daha fazla bilgi için http://www.apastyle.org/elecsource.html adresine bakabilirsiniz.
 2. Genel anlamda tüm APA 5 kuralları için http://library.uww.edu/GUIDES/APACITE.htm#eric adresine bakabilirsiniz.
 3. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

1 Kitap ve makale isimlerinde (özel isimler hariç) sadece ilk harf büyük yazılır

2 Kitap ve makalelerde altı yazara kadar tüm yazarların soyadı ve adının baş harfi yazılır

3 Altı yazardan fazla ise, altı yazarın da soyadı ve adının baş harfi yazılır, daha sonraki yazarlar için  Türkçe ise ve diğerleri”, İngilizce ise “et al.” ifadesi kullanılır

4 Editörü olan kitap

5 Yazarı bilinmeyen kitap

6 Kitap bölüm yazarlığı

7 Kurum yazarlığı olan kitap

8 Dergide yer alan, iki yazarlı makale

9 Gazete

10 Ansiklopedi

11 Rapor

12 Tez

13 Sadece İnternette yayımlanan dergi

14 İnternet sayfası (Türkçe)

15 İnternet sayfası (İngilizce)

16 Bildiri kitabında basılan konferans bildirisi

17 Bildiri kitabı olmayan sözlü olarak yapılan konferans sunumu.

18 ERIC belgesi

19 Bir makalenin veritabanından alınan elektronik kopyası

20 Elektronik bir veritabanından elde edilen özet